جناب آقای فلانی

رییس محترم امور اداری

موضوع : درخواست سوابق کاری

احتراما به استحضار می رساند اینجانب فلانی فرزند فلان به شماره کارمندی فلان از تاریخ فلان لغایت بهمان در شرکت شما در بخش فلان مشغول بکار بوده و در تاریخ فلان بعلت استعفا ناچار به ترک شرکت گردیدم.

خواهشمند است نامه ای جهت تایید سوابق کاری اینجانب صادر فرمایند.

با تشکر و سپاس

امضا