جناب آقای فلانی

استاد گرامی استاد درس ....

موضوع : اعتراض به نمره امتحان پایان ترم

باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت شما 

بدینوسیله اینجانب فلانی دانشجوی رشته کارشناسی ......درکلاس...... نسبت به گرفتن نمره پایین در نمره درس ... ازشما استادعزیزگله مندم . ( باید صفر میدادید ، دادید 9 ! )

اینجانب برای این درس درطول ترم تلاش بسیارکرده ام ( در امور غیر درسی ! ) ودرس را باعلاقه فراوان دنبال میکردم ( سرعت درسه زیاد بوده به گردش هم نرسیدیم ! ) وتکالیف وترجمه متن ها را بادقت و وسواس فراوان انجام میدادم (  اروا   ننم !)  و وقت بسیاری را برای درس .... ( عاشقی و علافی ) صرف میکردم . بنده حقیر درکلاس نیزتمام تلاش خود رابرای فعال بودن درکلاس نیز انجام داده  واین روند را درطول ترم نیز دنبال کردم.

در امتحان پایان ترم نیز تمام تلاش خود ( جهت تقلب ) برای گرفتن نمره کامل درس بکارگرفتم ( افسوس دوستان ترسو و درسنخوان تشریف داشتند )  تا رضایت بخش ترین  وبهترین عملکرد  و نتیجه را داشته باشم.

باایمان به این که نمره کامل این درس را دریافت میکنم !( ایمان ما رو به باد دادید با ای نمره استادوی بد ! )

اما با دیدن نمره خود ومقایسه با دیگر دانشجویان ضعیف ( در درس نخواندن البته ) کلاس که نمرهای بالاتردریافت کرده بودند بسیارمتعجب شدم.

اینجانب از حضرتعالی استدعا دارم یک باردیگربرگه امتحانی وعملکردکلاسی اینجانب راموردبررسی وبازبینی قراردهید.

باتشکر وسپاس فراوان