جناب آقای شنگولیان

مدیر محترم مالی

موضوع : درخواست تنخواه گردان


با سلام و احترام

     احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه اینجانب  پیمان پیمانشکن کار مجری قرارداد شماره ....( شماره اش مهمه ؟ ) ........ تحت عنوان ....( عنوانش یادم رفته ) ...... می باشم ، خواهشمند است   طبق بند ....( پ ) ..... ماده ..... ( جیم ) ........ قرارداد مذکور، مجوز لازم در مورد پرداخت مبلغ یه عالمه ریال  به عنوان تنخواه به شماره حساب  ********* نزد بانک / موسسه مالی سرگردنه ، شعبه کانادا را صادر فرمائید.
  با تشکر و احترام الکی 

  پیمان پیمانشکن کار

مجری طرح بساز بنداز

===============

مدیر محترم مالی
با سلام 
  احتراماً طبق بند پ! ماده جیم ! قرارداد .......( اسمش مهم نیست ) ..... پرداخت تنخواه به مبلغه یه عالمه دلار بلامانع است.

اعتبار مصوب کل طرح برابر با 0.25 ریال می باشد.
توضیحات: 
1-    .........................
2-    .........................
کارنشناس  کارشناس طرح
  
===============
معاون محترم .....
با سلام، احتراماً طبق بررسی های بعمل آمده پرداخت تنخواه به مبلغ 00000 ریال در وجه مجری طرح بلامانع است
    مدیر فلان
==============
معاونت محترم اداری و مالی
سلام، احتراماً دستور فرمایید مبلغ فوق الذکر به حساب مجری طرح به شماره  ..................................... نزد بانک .......شعبه .........  پرداخت گردد.

=====

مدیر محترم اداره بییییییییییییییق

با سلام

  احتراماً طبق بند........ماده.....................قرارداد ................................. پرداخت تنخواه به مبلغ.......................ریال بلامانع است. اعتبار مصوب کل طرح برابر با .......................... ریال می باشد.

توضیحات:

1-  .................................................................

2-  ....................................................................

کارشناس اداره بوووووووووق

 

 

 

 

 

معاون محترم پژوهشی و فناوری

با سلام، احتراماً طبق بررسی های بعمل آمده پرداخت تنخواه به مبلغ ........ ریال در وجه مجری طرح بلامانع است

 

 

 

معاونت محترم اداری و مالی

سلام، احتراماً دستور فرمایید مبلغ فوق الذکر به حساب مجری طرح به شماره  ..................................... نزد بانک پرداخت گردد.